โรงเรียนบ้านดงกลาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 7 4 20 3 0 35
ร้อยละ 10.14 % 5.80 % 28.99 % 4.35 % 0.00 % 50.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 13
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 11 5 22 3 1 68
ร้อยละ 10.00 % 4.55 % 20.00 % 2.73 % 0.91 % 61.82 %

92 : 9 , 5 , 20 , 3 , 0 , 55...9.78 , 5.43 , 21.74 , 3.26 , 0.00 , 59.78 = 37 : 40.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18%

Powered By www.thaieducation.net