โรงเรียนบ้านดงกลาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 5 7 0 3 50
ร้อยละ 5.80 % 7.25 % 10.14 % 0.00 % 4.35 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 6 5 9 1 3 85
ร้อยละ 5.50 % 4.59 % 8.26 % 0.92 % 2.75 % 77.98 %

92 : 5 , 5 , 9 , 0 , 3 , 70...5.43 , 5.43 , 9.78 , 0.00 , 3.26 , 76.09 = 22 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net