โรงเรียนบ้านดงกลาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 19
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 5 8 0 3 49
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 11.43 % 0.00 % 4.29 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 16
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 8 5 10 1 3 84
ร้อยละ 7.21 % 4.50 % 9.01 % 0.90 % 2.70 % 75.68 %

93 : 7 , 5 , 10 , 0 , 3 , 68...7.53 , 5.38 , 10.75 , 0.00 , 3.23 , 73.12 = 25 : 26.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net