โรงเรียนบ้านคอนสาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 20
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 15 6 29 1 1 93
ร้อยละ 10.34 % 4.14 % 20.00 % 0.69 % 0.69 % 64.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 33
ร้อยละ 10.64 % 2.13 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 25 7 42 1 1 146
ร้อยละ 11.26 % 3.15 % 18.92 % 0.45 % 0.45 % 65.77 %

175 : 20 , 6 , 34 , 1 , 1 , 113...11.43 , 3.43 , 19.43 , 0.57 , 0.57 , 64.57 = 62 : 35.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23%

Powered By www.thaieducation.net