โรงเรียนบ้านคอนสาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 7 4 23 0 0 109
ร้อยละ 4.90 % 2.80 % 16.08 % 0.00 % 0.00 % 76.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 38
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 9 5 34 0 0 171
ร้อยละ 4.11 % 2.28 % 15.53 % 0.00 % 0.00 % 78.08 %

171 : 7 , 4 , 27 , 0 , 0 , 133...4.09 , 2.34 , 15.79 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 38 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92%

Powered By www.thaieducation.net