โรงเรียนบ้านคอนสาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 20
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 4 6 25 0 0 112
ร้อยละ 2.72 % 4.08 % 17.01 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 45
ร้อยละ 3.45 % 5.17 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 9 9 36 0 0 177
ร้อยละ 3.90 % 3.90 % 15.58 % 0.00 % 0.00 % 76.62 %

173 : 7 , 6 , 28 , 0 , 0 , 132...4.05 , 3.47 , 16.18 , 0.00 , 0.00 , 76.30 = 41 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net