โรงเรียนบ้านคอนสาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 2 1 1 19
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 4 10 15 4 6 108
ร้อยละ 2.72 % 6.80 % 10.20 % 2.72 % 4.08 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 3 5 2 1 45
ร้อยละ 3.45 % 5.17 % 8.62 % 3.45 % 1.72 % 77.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 7 15 22 7 8 172
ร้อยละ 3.03 % 6.49 % 9.52 % 3.03 % 3.46 % 74.46 %

173 : 5 , 12 , 17 , 5 , 7 , 127...2.89 , 6.94 , 9.83 , 2.89 , 4.05 , 73.41 = 46 : 26.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.54%

Powered By www.thaieducation.net