โรงเรียนบ้านหลุบคา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 8
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 37
ร้อยละ 9.62 % 9.62 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 11
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 35.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 9 8 13 0 0 56
ร้อยละ 10.47 % 9.30 % 15.12 % 0.00 % 0.00 % 65.12 %

66 : 8 , 7 , 6 , 0 , 0 , 45...12.12 , 10.61 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 68.18 = 21 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88%

Powered By www.thaieducation.net