โรงเรียนบ้านหลุบคา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 10
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 30
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 8 1 2 0 0 57
ร้อยละ 11.76 % 1.47 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %

49 : 8 , 0 , 1 , 0 , 0 , 40...16.33 , 0.00 , 2.04 , 0.00 , 0.00 , 81.63 = 9 : 18.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18%

Powered By www.thaieducation.net