โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 0 7 1 0 93
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 6.80 % 0.97 % 0.00 % 90.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 1 0 111
ร้อยละ 1.63 % 1.63 % 5.69 % 0.81 % 0.00 % 90.24 %

123 : 2 , 2 , 7 , 1 , 0 , 111...1.63 , 1.63 , 5.69 , 0.81 , 0.00 , 90.24 = 12 : 9.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76%

Powered By www.thaieducation.net