โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 4 0 5 2 0 89
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 5.00 % 2.00 % 0.00 % 89.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 4 0 108
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 4.13 % 3.31 % 0.00 % 89.26 %

121 : 4 , 0 , 5 , 4 , 0 , 108...3.31 , 0.00 , 4.13 , 3.31 , 0.00 , 89.26 = 13 : 10.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74%

Powered By www.thaieducation.net