โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 7
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 38
ร้อยละ 2.38 % 4.76 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 90.48 %

42 : 1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 38...2.38 , 4.76 , 0.00 , 2.38 , 0.00 , 90.48 = 4 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net