โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 10
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 4 5 3 1 28
ร้อยละ 4.65 % 9.30 % 11.63 % 6.98 % 2.33 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 4 6 5 4 1 38
ร้อยละ 6.90 % 10.34 % 8.62 % 6.90 % 1.72 % 65.52 %

58 : 4 , 6 , 5 , 4 , 1 , 38...6.90 , 10.34 , 8.62 , 6.90 , 1.72 , 65.52 = 20 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net