โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 8
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 20.00 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 2 10 2 0 26
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 23.81 % 4.76 % 0.00 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 3 4 13 3 0 34
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 22.81 % 5.26 % 0.00 % 59.65 %

57 : 3 , 4 , 13 , 3 , 0 , 34...5.26 , 7.02 , 22.81 , 5.26 , 0.00 , 59.65 = 23 : 40.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35%

Powered By www.thaieducation.net