โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 0 5 0 2 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.10 % 0.00 % 2.44 % 91.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 0 0 9 0 3 145
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.73 % 0.00 % 1.91 % 92.36 %

118 : 0 , 0 , 5 , 0 , 3 , 110...0.00 , 0.00 , 4.24 , 0.00 , 2.54 , 93.22 = 8 : 6.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64%

Powered By www.thaieducation.net