โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 2.27 % 95.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 5.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 4 155
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.05 % 0.00 % 2.44 % 94.51 %

124 : 0 , 0 , 3 , 0 , 2 , 119...0.00 , 0.00 , 2.42 , 0.00 , 1.61 , 95.97 = 5 : 4.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49%

Powered By www.thaieducation.net