โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 2 0 3 83
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 3.41 % 94.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 2 0 3 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 7.50 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 6 153
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.05 % 0.00 % 3.66 % 93.29 %

124 : 0 , 0 , 3 , 0 , 3 , 118...0.00 , 0.00 , 2.42 , 0.00 , 2.42 , 95.16 = 6 : 4.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net