โรงเรียนบ้านก่าน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 106
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 137
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 88.96 %

154 : 6 , 0 , 11 , 0 , 0 , 137...3.90 , 0.00 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 88.96 = 17 : 11.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04%

Powered By www.thaieducation.net