โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 2 4 0 3 15
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 12.50 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 10 13 5 15 77
ร้อยละ 9.09 % 7.58 % 9.85 % 3.79 % 11.36 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 12 12 17 5 18 92
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 10.90 % 3.21 % 11.54 % 58.97 %

156 : 12 , 12 , 17 , 5 , 18 , 92...7.69 , 7.69 , 10.90 , 3.21 , 11.54 , 58.97 = 64 : 41.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03%

Powered By www.thaieducation.net