โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 0 1 1 19
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 4 2 2 2 1 118
ร้อยละ 3.10 % 1.55 % 1.55 % 1.55 % 0.78 % 91.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 3 2 137
ร้อยละ 3.27 % 2.61 % 1.31 % 1.96 % 1.31 % 89.54 %

153 : 5 , 4 , 2 , 3 , 2 , 137...3.27 , 2.61 , 1.31 , 1.96 , 1.31 , 89.54 = 16 : 10.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46%

Powered By www.thaieducation.net