โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 17
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 4.35 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 4 4 4 5 3 109
ร้อยละ 3.10 % 3.10 % 3.10 % 3.88 % 2.33 % 84.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 6 4 126
ร้อยละ 3.29 % 3.29 % 3.95 % 3.95 % 2.63 % 82.89 %

152 : 5 , 5 , 6 , 6 , 4 , 126...3.29 , 3.29 , 3.95 , 3.95 , 2.63 , 82.89 = 26 : 17.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11%

Powered By www.thaieducation.net