โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 3 1 2 12
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 15.79 % 5.26 % 10.53 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 1 0 8 1 3 50
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 12.70 % 1.59 % 4.76 % 79.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 1 1 11 2 5 62
ร้อยละ 1.22 % 1.22 % 13.41 % 2.44 % 6.10 % 75.61 %

82 : 1 , 1 , 11 , 2 , 5 , 62...1.22 , 1.22 , 13.41 , 2.44 , 6.10 , 75.61 = 20 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net