โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 3 2 4 8
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 15.79 % 10.53 % 21.05 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 1 0 9 0 4 49
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 6.35 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 2 1 12 2 8 57
ร้อยละ 2.44 % 1.22 % 14.63 % 2.44 % 9.76 % 69.51 %

82 : 2 , 1 , 12 , 2 , 8 , 57...2.44 , 1.22 , 14.63 , 2.44 , 9.76 , 69.51 = 25 : 30.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49%

Powered By www.thaieducation.net