โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 2 2 4 11
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 10.00 % 10.00 % 20.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 0 8 1 4 50
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 12.50 % 1.56 % 6.25 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 1 1 10 3 8 61
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 11.90 % 3.57 % 9.52 % 72.62 %

84 : 1 , 1 , 10 , 3 , 8 , 61...1.19 , 1.19 , 11.90 , 3.57 , 9.52 , 72.62 = 23 : 27.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38%

Powered By www.thaieducation.net