โรงเรียนบ้านโปร่ง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 27
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 36
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %

46 : 2 , 2 , 6 , 0 , 0 , 36...4.35 , 4.35 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 78.26 = 10 : 21.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net