โรงเรียนบ้านซำมูลนาก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 92
ร้อยละ 2.11 % 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 161
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 0.60 % 0.00 % 0.00 % 96.99 %

136 : 2 , 1 , 1 , 0 , 0 , 132...1.47 , 0.74 , 0.74 , 0.00 , 0.00 , 97.06 = 4 : 2.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01%

Powered By www.thaieducation.net