โรงเรียนบ้านซำมูลนาก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 130
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.26 % 0.00 % 0.00 % 97.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 198
ร้อยละ 0.00 % 0.49 % 1.97 % 0.00 % 0.00 % 97.54 %

174 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 170...0.00 , 0.00 , 2.30 , 0.00 , 0.00 , 97.70 = 4 : 2.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46%

Powered By www.thaieducation.net