โรงเรียนบ้านซำมูลนาก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 154
ร้อยละ 0.00 % 0.62 % 3.73 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %

134 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 128...0.00 , 0.00 , 4.48 , 0.00 , 0.00 , 95.52 = 6 : 4.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35%

Powered By www.thaieducation.net