โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 7
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 0 2 0 0 1 18
ร้อยละ 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 1 3 0 0 1 25
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 3.33 % 83.33 %

30 : 1 , 3 , 0 , 0 , 1 , 25...3.33 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 3.33 , 83.33 = 5 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net