โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 2 4 1 0 54
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 6.45 % 1.61 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 1 2 6 1 0 73
ร้อยละ 1.20 % 2.41 % 7.23 % 1.20 % 0.00 % 87.95 %

62 : 1 , 2 , 4 , 1 , 0 , 54...1.61 , 3.23 , 6.45 , 1.61 , 0.00 , 87.10 = 8 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05%

Powered By www.thaieducation.net