โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 31
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 6 0 6 0 3 119
ร้อยละ 4.48 % 0.00 % 4.48 % 0.00 % 2.24 % 88.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 8 0 7 0 3 150
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 1.79 % 89.29 %

168 : 8 , 0 , 7 , 0 , 3 , 150...4.76 , 0.00 , 4.17 , 0.00 , 1.79 , 89.29 = 18 : 10.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71%

Powered By www.thaieducation.net