โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 3 2 2 0 48
ร้อยละ 0.00 % 5.45 % 3.64 % 3.64 % 0.00 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 0 3 2 3 0 66
ร้อยละ 0.00 % 4.05 % 2.70 % 4.05 % 0.00 % 89.19 %

74 : 0 , 3 , 2 , 3 , 0 , 66...0.00 , 4.05 , 2.70 , 4.05 , 0.00 , 89.19 = 8 : 10.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81%

Powered By www.thaieducation.net