โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 4 4 2 1 5
ร้อยละ 15.79 % 21.05 % 21.05 % 10.53 % 5.26 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 7 2 15 2 8 45
ร้อยละ 8.86 % 2.53 % 18.99 % 2.53 % 10.13 % 56.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 10 6 19 4 9 50
ร้อยละ 10.20 % 6.12 % 19.39 % 4.08 % 9.18 % 51.02 %

98 : 10 , 6 , 19 , 4 , 9 , 50...10.20 , 6.12 , 19.39 , 4.08 , 9.18 , 51.02 = 48 : 48.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98%

Powered By www.thaieducation.net