โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 4 2 0 7
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 21.05 % 10.53 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 5 10 1 2 55
ร้อยละ 10.98 % 6.10 % 12.20 % 1.22 % 2.44 % 67.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 12 8 14 3 2 62
ร้อยละ 11.88 % 7.92 % 13.86 % 2.97 % 1.98 % 61.39 %

101 : 12 , 8 , 14 , 3 , 2 , 62...11.88 , 7.92 , 13.86 , 2.97 , 1.98 , 61.39 = 39 : 38.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61%

Powered By www.thaieducation.net