โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 8 1 5 2 0 104
ร้อยละ 6.67 % 0.83 % 4.17 % 1.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 8 1 7 4 0 139
ร้อยละ 5.03 % 0.63 % 4.40 % 2.52 % 0.00 % 87.42 %

159 : 8 , 1 , 7 , 4 , 0 , 139...5.03 , 0.63 , 4.40 , 2.52 , 0.00 , 87.42 = 20 : 12.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58%

Powered By www.thaieducation.net