โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 34
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 4 5 2 0 106
ร้อยละ 2.50 % 3.33 % 4.17 % 1.67 % 0.00 % 88.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 4 4 9 2 0 140
ร้อยละ 2.52 % 2.52 % 5.66 % 1.26 % 0.00 % 88.05 %

159 : 4 , 4 , 9 , 2 , 0 , 140...2.52 , 2.52 , 5.66 , 1.26 , 0.00 , 88.05 = 19 : 11.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95%

Powered By www.thaieducation.net