โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 1 3 1 0 28
ร้อยละ 17.50 % 2.50 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 14 1 7 3 0 94
ร้อยละ 11.76 % 0.84 % 5.88 % 2.52 % 0.00 % 78.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 21 2 10 4 0 122
ร้อยละ 13.21 % 1.26 % 6.29 % 2.52 % 0.00 % 76.73 %

159 : 21 , 2 , 10 , 4 , 0 , 122...13.21 , 1.26 , 6.29 , 2.52 , 0.00 , 76.73 = 37 : 23.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.27%

Powered By www.thaieducation.net