โรงเรียนบ้านคลองลาว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 37 1 4 0 0 33
ร้อยละ 49.33 % 1.33 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
302
จำนวน(คน) 19 3 40 0 0 240
ร้อยละ 6.29 % 0.99 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 79.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 56 4 44 0 0 273
ร้อยละ 14.85 % 1.06 % 11.67 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %

377 : 56 , 4 , 44 , 0 , 0 , 273...14.85 , 1.06 , 11.67 , 0.00 , 0.00 , 72.41 = 104 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net