โรงเรียนบ้านคลองลาว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 19 1 6 0 0 49
ร้อยละ 25.33 % 1.33 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 65.33 %
ระดับประถมศึกษา
301
จำนวน(คน) 15 5 43 2 0 236
ร้อยละ 4.98 % 1.66 % 14.29 % 0.66 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 34 6 49 2 0 285
ร้อยละ 9.04 % 1.60 % 13.03 % 0.53 % 0.00 % 75.80 %

376 : 34 , 6 , 49 , 2 , 0 , 285...9.04 , 1.60 , 13.03 , 0.53 , 0.00 , 75.80 = 91 : 24.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20%

Powered By www.thaieducation.net