โรงเรียนบ้านคลองลาว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 11 0 1 0 0 66
ร้อยละ 14.10 % 0.00 % 1.28 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
302
จำนวน(คน) 20 6 48 1 0 227
ร้อยละ 6.62 % 1.99 % 15.89 % 0.33 % 0.00 % 75.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 31 6 49 1 0 293
ร้อยละ 8.16 % 1.58 % 12.89 % 0.26 % 0.00 % 77.11 %

380 : 31 , 6 , 49 , 1 , 0 , 293...8.16 , 1.58 , 12.89 , 0.26 , 0.00 , 77.11 = 87 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89%

Powered By www.thaieducation.net