โรงเรียนบ้านคลองลาว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 15 0 6 0 0 55
ร้อยละ 19.74 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 72.37 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 16 11 50 2 0 225
ร้อยละ 5.26 % 3.62 % 16.45 % 0.66 % 0.00 % 74.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 31 11 56 2 0 280
ร้อยละ 8.16 % 2.89 % 14.74 % 0.53 % 0.00 % 73.68 %

380 : 31 , 11 , 56 , 2 , 0 , 280...8.16 , 2.89 , 14.74 , 0.53 , 0.00 , 73.68 = 100 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net