โรงเรียนบ้านนาแก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 66
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 1.41 % 1.41 % 1.41 % 92.96 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 1 1 3 1 1 223
ร้อยละ 0.43 % 0.43 % 1.30 % 0.43 % 0.43 % 96.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 2 2 4 2 2 289
ร้อยละ 0.66 % 0.66 % 1.33 % 0.66 % 0.66 % 96.01 %

301 : 2 , 2 , 4 , 2 , 2 , 289...0.66 , 0.66 , 1.33 , 0.66 , 0.66 , 96.01 = 12 : 3.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99%

Powered By www.thaieducation.net