โรงเรียนบ้านนาแก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 2 1 2 1 3 54
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 3.17 % 1.59 % 4.76 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 2 2 5 2 5 214
ร้อยละ 0.87 % 0.87 % 2.17 % 0.87 % 2.17 % 93.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 293 คน
จำนวน(คน) 4 3 7 3 8 268
ร้อยละ 1.37 % 1.02 % 2.39 % 1.02 % 2.73 % 91.47 %

293 : 4 , 3 , 7 , 3 , 8 , 268...1.37 , 1.02 , 2.39 , 1.02 , 2.73 , 91.47 = 25 : 8.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53%

Powered By www.thaieducation.net