โรงเรียนบ้านนาแก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 63
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 4.23 % 1.41 % 1.41 % 88.73 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 3 2 4 2 3 216
ร้อยละ 1.30 % 0.87 % 1.74 % 0.87 % 1.30 % 93.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 5 3 7 3 4 279
ร้อยละ 1.66 % 1.00 % 2.33 % 1.00 % 1.33 % 92.69 %

301 : 5 , 3 , 7 , 3 , 4 , 279...1.66 , 1.00 , 2.33 , 1.00 , 1.33 , 92.69 = 22 : 7.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.31%

Powered By www.thaieducation.net