โรงเรียนบ้านนาแก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 64
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 1.41 % 90.14 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 3 2 4 2 2 217
ร้อยละ 1.30 % 0.87 % 1.74 % 0.87 % 0.87 % 94.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 3 3 281
ร้อยละ 1.66 % 1.00 % 1.99 % 1.00 % 1.00 % 93.36 %

301 : 5 , 3 , 6 , 3 , 3 , 281...1.66 , 1.00 , 1.99 , 1.00 , 1.00 , 93.36 = 20 : 6.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64%

Powered By www.thaieducation.net