โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 12 0 8 0 0 47
ร้อยละ 17.91 % 0.00 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 36 17 32 9 0 136
ร้อยละ 15.65 % 7.39 % 13.91 % 3.91 % 0.00 % 59.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 48 17 40 9 0 183
ร้อยละ 16.16 % 5.72 % 13.47 % 3.03 % 0.00 % 61.62 %

297 : 48 , 17 , 40 , 9 , 0 , 183...16.16 , 5.72 , 13.47 , 3.03 , 0.00 , 61.62 = 114 : 38.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38%

Powered By www.thaieducation.net