โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 12 0 8 0 0 47
ร้อยละ 17.91 % 0.00 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 70.15 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 36 17 32 9 17 119
ร้อยละ 15.65 % 7.39 % 13.91 % 3.91 % 7.39 % 51.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 48 17 40 9 17 166
ร้อยละ 16.16 % 5.72 % 13.47 % 3.03 % 5.72 % 55.89 %

297 : 48 , 17 , 40 , 9 , 17 , 166...16.16 , 5.72 , 13.47 , 3.03 , 5.72 , 55.89 = 131 : 44.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11%

Powered By www.thaieducation.net