โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 12 0 8 12 8 27
ร้อยละ 17.91 % 0.00 % 11.94 % 17.91 % 11.94 % 40.30 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 36 17 22 9 39 107
ร้อยละ 15.65 % 7.39 % 9.57 % 3.91 % 16.96 % 46.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 48 17 30 21 47 134
ร้อยละ 16.16 % 5.72 % 10.10 % 7.07 % 15.82 % 45.12 %

297 : 48 , 17 , 30 , 21 , 47 , 134...16.16 , 5.72 , 10.10 , 7.07 , 15.82 , 45.12 = 163 : 54.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88%

Powered By www.thaieducation.net