โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 68
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 167
ร้อยละ 0.59 % 0.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 91
ร้อยละ 1.05 % 2.11 % 0.00 % 1.05 % 0.00 % 95.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 3 4 0 1 0 326
ร้อยละ 0.90 % 1.20 % 0.00 % 0.30 % 0.00 % 97.60 %

239 : 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 235...0.84 , 0.84 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 98.33 = 4 : 1.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40%

Powered By www.thaieducation.net