โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 68
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 2 2 7 1 0 156
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 4.17 % 0.60 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 87
ร้อยละ 2.11 % 3.16 % 2.11 % 1.05 % 0.00 % 91.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 5 6 9 2 0 311
ร้อยละ 1.50 % 1.80 % 2.70 % 0.60 % 0.00 % 93.39 %

238 : 3 , 3 , 7 , 1 , 0 , 224...1.26 , 1.26 , 2.94 , 0.42 , 0.00 , 94.12 = 14 : 5.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61%

Powered By www.thaieducation.net